Trešdiena, 2011.g. 6.aprīlis

58. Nekad nenosodiet citas reliģijas, citas ticības vai seksuālās orientācijas cilvēkus
Trešdiena, 2011.g. 6.aprīlis

Mana mīļotā meita, tavu ilgstošo moku iemesls ir blēdis (krāpnieks), jo viņš cenšas tevi pastāvīgi kārdināt atmest šo Vissvēto Darbu. Viņš tevi plosa gabalos. Pieņem to. Nekad nešaubies par Manu Dievišķo Vārdu, neatkarīgi no tā, cik tas tev grūti nākas. Ja pilnībā atdosi sevi Man, tiksi apbalvota ar miera garu. Runā ar Mani katru dienu. Tiklīdz sajūti krāpnieka uzbrukumus sev, lūdz no Manis prieka žēlastību pat visas dienas garumā. Esi stipra, Mana meita. Nekad nepadodies. Saglabā savu prātu skaidru un koncentrējies uz Maniem vēstījumiem visai pasaulei.
Šodien cilvēcei tie ir vissvarīgākie vēstījumi.
Tie tiek sniegti, lai uzdotu cilvēcei atrast pareizo ceļu vēlreiz atpakaļ pie Manis.
Cilvēkiem ir grūti orientēties Manās Mācībās
Daudzi cilvēki tagad ir zaudēti. Viņi ir apjukuši no Manām Mācībām un to daudzajiem veidiem, kuros tās ir interpretētas. Atšķaidītas. Izmainītas. Papildinātas. Izrediģētas, izņemot ārā kādu no to daļām.
Tagad Maniem bērniem ir vajadzīga vadība, tā, lai viņi varētu vērsties pēc žēlastībām, kas viņiem ir nepieciešamas, lai atkal kļūtu stipri, un viņu sirdis piepildītos ar gaismu.To var sasniegt vienīgi ar lūgšanu un turoties pie Manām Mācībām.
Es neizslēdzu nevienu vienīgu dvēseli pasaulē
Tie Mani bērni, kuri atgriezušies ticībā, zina, ka Manai Sirdij ir pietuvojušies caur Sakramentiem. Tomēr tiem, kas klīst, zaudētajiem bērniem, viņiem jāsāk viss no sākuma, un jāatgādina sev Desmit Baušļi, kas pasaulei doti caur Mozu. Daudzi, jo daudzi bērni šodien pasaulē nav informēti par tiem. Es neizslēdzu nevienu vienīgu dvēseli pasaulē, neatkarīgi no tā, kādu reliģiju viņi praktizē.
Brīdinājums tiem, kas skatās no augšas uz citu ticību ticīgajiem
Ja Mani ticīgie sevi diferencē (nošķir) un novieto atsevišķi, vai stāda sevi augstāk par tiem, kuri nezina par Manu Mācību, tad viņi uzvedas tāpat kā to darīja farizeji. Kauns par tiem, kas, kaut arī zina Patiesību, aplej ar nicinājumu tos, kas ir no dažādām citām reliģiskām kopienām; kas tic – esot līdzdalīgi Patiesībai, un, kas gūst labumu no Vissvētākajiem Sakramentiem – ka viņi Manās Acīs ir ievērojami svarīgāki.
Jā, Es saņemu lielu mierinājumu un prieku Manā Sirdī no šiem dievbijīgajiem sekotājiem. Taču, kad viņi nosoda vai tiesā citus par to ticību, viņi lielā mērā Mani apvaino.
Mani sekotāji, atveriet acis uz Manu Mācību Patiesību visvienkāršākajā līmenī. Netiesājiet citus. Neskatieties no augšas uz tiem, kurus jūs uzskatāt par grēciniekiem, kuri noraida Manas Mācības, jo Manās Acīs tie ir vienlīdzīgi ar jums, kaut arī jūs esat saņēmuši Patiesības dāvanu. Tas nes Man lielas sirdssāpes, kad šie sekotāji, kaut arī ar vislabākajiem nodomiem, šīm nabaga maldos nonākušajām dvēselēm diktē, kā dzīvot savu dzīvi. Šādi rīkoties ir nepareizi.
Nekad nesakiet citas ticības vai seksuālās orientācijas cilvēkiem, ka viņi ir nolemti bojāejai.
Uzspiežot Manas Mācības veidā, kad jūs sakāt tiem – kas nav Mani sekotāji – ka tie ies bojā vai nonāks postā, izdaudzinot viņu ceļus kā „ļaunus”, jūs viņus padarīsiet vēl vājākus nekā pirms tam. Daudzi vienkārši uzgriezīs jums muguru. Un jūs cietīsiet neveiksmi.
Tā vietā, lai pamācītu, parādiet līdzjūtību. Māciet ar piemēru. Nekad nesakiet citas ticības vai seksuālās orientācijas cilvēkiem, ka viņi Manās Acīs ir lemti bojāejai, jo tas tā nav. Es mīlu katru vienu dvēseli, visu reliģiju, visu kustību, visu konfesiju, visu seksuālo orientāciju. Katrs no jums ir Mans vērtīgais bērns, neviens nav labāks par otru. Vienmēr, kamēr pastāvēs grēks, jūs visi esat grēcinieki. Atcerieties, ka tas būs atkarīgs no katra viena no jums – sekot Manai Mācībai un izplatīt Manu Vārdu.
Apskaujiet cits citu.
Parādiet līdzjūtību cits citam.
Neizslēdziet nevienu, neatkarīgi no tā, vai viņi ir katoļi, vai citu kristiešu konfesiju, ebreji, vai viņi pieder islāmam, budismam, hinduismam, vai pat tiem jaunajiem kultiem, kuri ir parādījušies, un, kuri netic Dievam, Mūžīgajam Tēvam. Lūdzieties par viņiem. Iemāciet viņiem, cik svarīgi ir atvērt sirdis Patiesībai. Māciet viņus ar savu piemēru. Izplatiet atgriešanos ticībā. Bet nekad neizsakiet spriedumus par citiem, un nemēģiniet sevi atdalīt no citiem – tiem, kuri nezina Patiesību.
Nekad neuzskatiet, ka tāpēc, ka jums ir dotas žēlastības no Debesīm dēļ jūsu uzticības Man, jūs esat labāki par saviem brāļiem un māsām
Jā, jūs iepriecināt Manu Svēto Sirdi, taču arī pret citiem jums jāizturas ar mīlestību, nevis diktatoriskā manierē.
Nevienam nav tiesību nosodīt citus
Atcerieties šo mācību. Neviens no jums nav cienīgs tiesāt vai novērtēt citus. Nevienam nav varas vai Dievišķo zināšanu, lai izdarītu citu jebkādu morālo novērtējumu. Vienmēr paturiet atvērtu prātu, un atcerieties, tajā dienā, kad jūs uzskatīsiet sevi par vairāk cienīgu Manās Acīs nekā tie, kurus jūs uzskatāt par grēciniekiem, jūs Man esat zaudēti.
No šiem vēstījumiem Es neizslēgšu nevienu ticību
Mans Vārds cilvēcei – katram no jums – tagad tiek dots kā dāvana. Ar Saviem Vārdiem Es cilvēcei radīju dāvanu. Caur šiem vēstījumiem Es nekoncentrēšos tikai uz vienu dievbijīgu sekotāju grupu. Tiem no jums, kuri saprot Patiesību, ļaujiet Man jums atgādināt. Tagad prioritāte ir Mani bērni visā pasaulē, it īpaši tie – visnocietinātākie grēcinieki, un tie, kas netic Mana Mūžīgā Tēva, Dieva Radītāja un visu lietu Veidotāja pastāvēšanai.
Tas būs atkarīgs no jums, Mani sekotāji, vai jūs nenogurstoši lūgsieties un parādīsiet mīlestību tiem, kuri ir akli. Bet darīsiet to tādā veidā, kā Es jums to norādu. Visbeidzot, atcerieties, ka Es jūs visus mīlu.

Jūsu mīlošais Pestītājs
Jēzus Kristus
Visas cilvēces Karalis

post-separator