Svētdiena, 2011.g., 11.decembris

278. Pāreja uz Jauno Paradīzi būs ātra un bez ciešanām
Svētdiena, 2011.g. 11.decembris, pl.00.45

Šodien Es nāku pie tevis ar lielu prieku Manā Vissvētākajā Sirdī, kā tavs Laulātais. Tu, Mana meita, esi pieņēmusi šo vissvēto lūgumu pievienoties Man, lai glābtu dvēseles.
Tas būs caur tavu pazemīgu paklausību, ka no tevis tagad tiks daudz sagaidīts. Bailes tiks iznīcinātas, kad tu virzīsies uz priekšu Manu īpašo novēlējumu (mantojuma) rezultātā, velti savu dzīvi Manai dedzīgākajai vēlmei – lai cilvēce tiktu glābta no elles dziļumiem.
Tavs darbs, Manas Dievišķās Rokas vadīts, tagad ir pilnīgi svēts un brīvs no jebkāda veida ļaunā iejaukšanās.
Tevi vairs neplosīs asas šaubas, taču zini: Mans Vārds no tevis tiks pārkāpts un saplēsts gabalos. Tagad tiks izdarīts katrs mēģinājums, lai aptraipītu šos Svētos Vēstījumus, pat no to puses, kuri apliecina, ka zina Mani.
No šī brīža tu pieņemsi tavas ciešanas ar pilnīgu atdevi un prieku savā dvēselē. Mans spēks, dots tev caur Svēto Garu, tevi pārsteigs. Tu celsies ar pilnu pārliecību savā sirdī un klusu, bet mērķtiecīgu izlēmību, lai sniegtu Manu Vārdu visā pasaulē.
Neviens cilvēks neapstādinās, ne arī spēj apstādināt tevi šajā Darbā. Neviens cilvēks nespēj tevi novērst no šī vissvētākā, tīrā aicinājuma no Debesīm.
Tu, Mana meita, esi gatava kļūt par glābšanas virvi tām dvēselēm, kuras slīd tuksnesī. Tās reaģēs uz šo vēstījumu aicinājumu neatkarīgi no tā, cik nocietinātas ir viņu sirdis. Daudzi nezinās, kāpēc tas notiek ar viņiem. Tas būs ar Svētā Gara Spēku, kurš aizdegs mīlestības liesmu un prieku viņu dvēselēs, kurš pievilks viņus pie Manis caur šiem steidzamajiem lūgumiem, lai atvestu Manus bērnus atpakaļ Manās Svētajās Rokās.
Paldies par atbildi uz šo īpašo lūgumu – kļūt par Manu līgavu galīgajā savienībā ar Mani. Šis līgums – kad tu nodod Man savu dvēseli pilnībā – dos Man brīvību, kas Man ir nepieciešama, lai veiksmīgi pabeigtu šo Misiju, kurai tu tiki izvēlēta.
Ej, Mana dārgā meita, un palīdzi Man izpildīt Manu Solījumu cilvēcei. Man atgriežoties, Es atgūšu Manus dārgos bērnus un ņemšu tos Jaunajā Miera Ērā (Laikmetā). Šī pāreja uz Jauno Paradīzi būs ātra un bez ciešanām dēļ tavas dāvanas Man.
Pastāsti Maniem bērniem, ka Mana Sirds šajā laikā ir piepildīta ar prieku, jo tuvojas Manas dzimšanas svinību laiks.
Es tevi mīlu.

Tavs mīļotais Glābējs un Pestītājs
Jēzus Kristus

post-separator

279. Dievs Tēvs: Imunitātes solījums tiem, kas noraida Jēzu
Svētdiena, 2011.g. 11.decembris, pl.15.30

Mana dārgā meita, paldies par atbildi uz šo svarīgo aicinājumu no Debesu Valstības, kad Es lūdzu tev pieņemt mistisko savienību ar Manu dārgo Dēlu, Jēzu Kristu.
Es esmu klātesošs Manā Dēlā, Jēzū, kā Viņš ir Manī, vienoti ar Svētā Gara Mīlestību. Tāpēc tagad tava dvēsele ir savijusies ar Manējo, un tev viss kļūs daudz skaidrāks.
Mans bērns, šajā laikā tu tiec veidota par tādu radību (radījumu), kādu Es vēlos, tā, ka tu būsi pilnībā šīs Misijas cienīga. Tev tika dotas Dievišķās Iejaukšanās Asaras, lai tu spētu uzreiz atpazīt šo jauno, negaidīto aicinājumu. Tagad, kad esi izlējusi savas asaras, tu vairs neraudāsi, no šī brīža tavā dvēselē valdīs vienīgi laime.
Mana meita, tas Mani apbēdina, ka pasaulē vairs neviens Mani neatzīst. Daudzi Mani ir pilnībā aizmirsuši. Es pat nerunāju par to, cik daudzi no Maniem bērniem.
Tev ir jāpalīdz Man, meita, kad Es izpaužu Manu Klātbūtni, tā, lai Es esmu atzīts caur lūgšanu.
Lūdzu, lūdzies, lai visa cilvēce pieņemtu Jaunās Dzīves dāvanu, kas tagad tiem tiks dota no Mana mīļotā Dēla, Jēzus Kristus.
Neviens patiesi neizprot Manas rūpes par tām dvēselēm, kas noraida Mani vai Pestītāja, kuru Es sūtīju pasaulē, pastāvēšanu.
Šīs nabaga dvēseles, tik pilnas ar loģiskiem skaidrojumiem, ko izmanto, lai augstprātīgi noraidītu Manu eksistenci, šajā laikā tiek Man zaudētas. Viņu vienīgais glābiņš – jo tik daudzi „Brīdinājuma” laikā noraidīs Dievišķās Žēlsirdības piedāvājumu – būs caur to bērnu lūgšanām, kuri mīl Tēvu.
Tik daudzi, kas nepieņem Mani, joprojām ļoti maz zina par Mani. Es esmu Vecāku Mīlestības Dievs, Debesu Tēvs, Kurš seko katram Manam bērnam: stipram, vājam, slimam, labam un ļaunam. Neviens nav izslēgts no Manas bezgalīgās Mīlestības, nav svarīgi, cik melnas ir viņu dvēseles.
Es aicinu jūs, bērni, vērsties pie Manis lūgšanā Mana Dēla Vārdā, par visas cilvēces grēku izpirkšanu.
Tagad Mans Dēls ieskaus visu cilvēci, un, kad Sirdsapziņas Izgaismošana paies, tajā posmā būs patiesi nepieciešamas jūsu lūgšanas. Jūsu lūgšanas, bērni, palīdzēs izglābt tos cilvēkus, kuri turpinās izaicinoši noraidīt Mana Dēla Žēlsirdību, kas viņiem tiks parādīta.
Es svinīgi apsolu, bērni, ka visi tie no jums, kuri Mani piesauc Mana mīļotā Dēla, Jēzus Kristus Vārdā, lai glābtu savus brāļus un māsas, ka tiem (par kuriem lūdzas) tiks nekavējoties piešķirta imunitāte. Katram no jums, kurš apņemas veselu mēnesi lūgties par viņu dvēselēm, tiks dotas īpašas žēlastības. Šeit ir tas, ko Es lūdzu jums teikt:
“Ak, Debesu Tēvs, caur Tava mīļotā Dēla, Jēzus Kristus, Kura Agonija pie Krusta glāba mūs no grēka, Mīlestību, lūdzu, izglāb visus tos, kuri joprojām noraida Viņa Žēlsirdības Roku. Pārpludini viņu dvēseles, dārgais Tēvs, ar Tavas Mīlestības zīmi. Es vēršos pie Tevis, Debesu Tēvs, uzklausi manu lūgšanu un izglāb šīs dvēseles no mūžīgā lāsta. Caur Tavu Žēlsirdību ļauj tiem pirmajiem ieiet Jaunajā Miera Ērā uz Zemes. Amen. “

Jūsu Debesu Tēvs
Visaugstais Dievs

(Piezīme precizēšanai: Imunitāte tiks piešķirta tiem, par kuriem jūs lūgsieties.)

post-separator