Ceturtdiena, 2014.g. 13.marts

1077. Dievs Tēvs: Tas ir pēdējais posms – pēdējā nodaļa Manas Svētās Gribas galīgajā piepildīšanā
Ceturtdiena, 2014.g. 13.marts, pl.20.45

Mana dārgā meita, tieši tagad visā pasaulē tiek izplatīta Mana Aizsardzība pār visiem Maniem bērniem, kas Mani mīl. Es to daru pārpilnībā dēļ draudiem, kas šajā vēstures periodā stāv cilvēces priekšā.
Jums, Mani bērni, ir jālūdzas par katru no tiem, kas Man ir zaudēti.
Es ilgojos pēc viņiem. Es alkstu pēc viņu mīlestības. Es raudu par viņiem. Es gaidu to dienu, kad viņi sapratīs Manu Derību, ko Es radīju sākumā. Jo tas ir pēdējais posms – pēdējā nodaļa Manas Svētās Gribas galīgajā piepildīšanā.Tas bija ar Manu Derību, ka Es devu cilvēkam nepieciešamo laiku, lai tas nāktu pie prāta un atzītu sevi par to, kas viņš ir un, kas viņš nav.Cilvēks bija radīts ar Manu Mīlošo Roku pēc Mana Paša Attēla.Es piepildīju viņa dvēseli ar Manu Mīlestību, Es deva viņam pilnīgu brīvību caur Manu brīvās gribas un izvēles iespēju dāvanu. Es nekad neesmu gribējis, lai cilvēks sniegtu Man savu mīlestību aiz bailēm no Manis. Es tikai gribēju, lai viņš mīlētu Mani tāpat, kā Es viņu mīlu. Mani eņģeļi ir radīti pirms cilvēka, lai tie kalpotu Man, bet dēļ Manas mīlestības pret viņiem, arī viņiem tika dota brīvās gribas dāvana.
Tieši dēļ Lucifera nodevības cieta cilvēks. Es viņu, Luciferu, mīlēju un atbalstīju. Viņš bija apveltīts ar ārkārtas dāvanām un pilnvarām, un viņa vadībā kalpoja daudzi eņģeļi. Kad Es radīju cilvēku, Luciferu pārņēma greizsirdīgas dusmas. Viņš nevarēja paciest, ka Es mīlu Manus bērnus tik lielā mērā, un tāpēc viņš nolēma šķirt Mani no Maniem bērniem. Viņš sakārdināja Ādamu un Ievu, un tas nozīmēja, ka viņi pēc savas brīvas gribas noliedza Manu Varu un domāja tāpat, kā domāja Lucifers – ka viņi var sasniegt Manu Varu un pieprasīt daļu no Manas Dievišķības.
Lucifers, kopā ar viņam uzticīgajiem eņģeļiem – no kuriem visi ir izdarījuši ļaunprātības pret Maniem bērniem – toreiz un tagad – tika iemesti bezdibenī uz mūžību. Taču dēļ viņu brīvās gribas, ko Es brīvi un ar mīlestību devu cilvēcei, Es nekad to nepieprasīju atpakaļ. Tāpēc Es radīju Derību (Vienošanos), lai atgūtu viņu dvēseles caur Maniem plāniem viņus izpirkt. Viņi no Manis saņēma milzīgu atbalstu. Es nosūtīju praviešus, lai viņus brīdinātu par briesmām, kas nāk no velna kārdinājumiem. Es devu viņiem Desmit Baušļus, lai vadītu viņus un palīdzētu viņiem dzīvot saskaņā ar Manu Gribu. Es nosūtīju viņiem Manu vienīgo Dēlu, ņemtu no Manas Paša Miesas, lai nestu viņiem brīvību no elles. Viņi to nevēlējās pieņemt, bet Viņa nāve pie Krusta bija pagrieziena punkts Mana Plāna Gala (Beigu) Derībai.
Patiesības Grāmata ir pēdējā daļa no Manas Iejaukšanās pirms Pēdējās dienas, kad Es apvienošu visus Savu bērnus atpakaļ Paradīzē, ko Es viņiem izveidoju jau no iesākuma.
Tie, kas klausās Patiesību un, kas paliek uzticīgi Manam Svētajam Vārdam, atradīs lielu labvēlību Manī. Tie, kuri joprojām to nedara, tomēr atradīs Manu labvēlību: caur dzīvi, ko viņi vada; caur mīlestību, ko viņi parāda citiem, un viņu dvēseles tīrību. Es sveikšu viņus tiklīdz viņi atzīsies, ka pieņem Manu Žēlsirdības Roku, kuru viņiem pasniegs Mans Dēls.
Manas Derības piepildījuma beigu posms būs sāpīgs. Sātana un viņa dēmonu ietekmes dēļ, daudzi cilvēki tiks maldināti viņa un visu viņa kalpu, kas pastaigājas starp jums, pielūgšanā. Es pieļaušu dvēseļu ciešanas un grūtības, kas būs jāpārcieš daudziem nevainīgiem cilvēkiem, bet tikai uz īsu laiku. Tad Es noslaucīšu no zemes virsas savus ienaidniekus. Es apsolu jums, dārgie bērni, ka Es atvieglošu jums sāpes, bēdas un bailes, novēlot lielas Žēlastības un Svētības. Jūs tiksiet aizsargāti Manu Eņģeļu Hierarhijas ieskāvumā.
Lai palūgtu Man kliedēt jūsu bailes un skumjas, un piešķirtu jums brīvību no vajāšanas, lūdzu, lasiet (deklamējiet, lūdzieties) šo lūgšanu.
Krusta ceļa lūgšana (140) „Par Eņģeļu Hierarhijas aizsardzību”.
„Dārgais Tēvs, visa radītā Dievs, Visaugstais Dievs, dāvā man žēlastības un aizsardzību caur Tavu Eņģeļu Hierarhiju. Dod iespēju man koncentrēties uz Tavu Mīlestību pret katru no Taviem bērniem, neatkarīgi no tā, kā viņi Tevi apvaino. Palīdzi man bez bailēm manā sirdī izplatīt vēstis par Gala (Beigu) Derību, lai sagatavotu pasauli Jēzus Kristus Otrajai Atnākšanai. Piešķir man Tavas īpašās Žēlastības un Svētības, lai es varētu pacelties pāri vajāšanām, ko uzliks man sātans, viņa dēmoni un viņa pārstāvji uz zemes. Nekad neļauj man baidīties no saviem ienaidniekiem. Dod man spēku mīlēt manus ienaidniekus un tos, kuri mani vajā Dieva vārdā. Amen.”

Bērni, jums šajā laikā joprojām jāpaliek spēcīgiem. Nakad neklausieties naidā un indē, kas pārklās zemi dēļ priekšā stāvošā piesārņojuma (invāzijas). Ja jūs to ignorējat, jūs varat kalpot Man visefektīvākajā veidā, bez jebkāda ļaunprātīga nodoma savās sirdīs.
Sagatavojieties, jo pasaule atrodas neilgi pirms tajā izlauzīsies lielas dusmas, kas būs vērstas pret Mani, Visaugsto Dievu, un Manu mīļo Dēlu, Jēzu Kristu. Lūdzieties par tiem, kuri tiks ievilkti melu vakuumā, kas viņiem nesīs vienīgi bēdas.
Palieciet Manī, ar Mani un dēļ Manis.

Jūsu mīļais Tēvs
Visaugstais Dievs

post-separator